เมนูหลัก
  หน้าหลักของหน่วยงาน
  ประวัติของหน่วยงาน
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ที่ตั้งของหน่วยงาน
  บุคคลากรของหน่วยงาน

   กิจกรรมของหน่วยงาน
  สถิติการนำเข้า - ส่งออก สัตว์น้ำ
  การตรวจสินค้า
  การดูงาน / เยี่ยมชม
  การประชุมผู้ประกอบการ
  กิจกรรมอื่นๆ

   ขั้นตอนและวิธีการ
  กฎ ระเบียบ ประกาศ
  ขั้นตอนการนำเข้า
  ขั้นตอนการส่งออก
เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ
 สัตว์น้ำมีชีวิต
 สัตว์น้ำไม่มีชีวิต

   คำสั่งด่านตรวจสัตว์น้ำ
มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ
แต่งตั้ง และ มอบหมายหน้าที่
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คณะบริหารความเสี่ยง
คณะทำงานลดการใช้พลังงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน
ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์

   ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำขออนุญาต ร.1/1
บัญชีแนบท้ายคำขออนุญาต
ตารางรายละเอียด
แบบคำขออนุญาตนำสัตว์น้ำ (แบบ ก.)

แบบขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

แบบขอยกเลิกการนำเข้า-ส่งออก

แบบหนังสือมอบอำนาจ


   กฎหมายน่ารู้
พรก.การประมง พ.ศ.2558
  พรบ.การประมง พ.ศ.2490
  พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ2535
  พรบ.อาหาร พ.ศ.2522
  พรบ.ส่งออกไปนอกและนำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพ.ศ2522

  สาระน่ารู้
CITES คืออะไร
ปลาบึก
ปลาตะพัด
ปลาเสือตอลายใหญ่
จระเข้น้ำจืด
ปลาหมูอารีย์
Alien species คืออะไร
เศรษฐกิจชายแดน
การจำแนกครีบปลาฉลาม

   เรื่องเล่าด่านเชียงราย
รู้จักด่านพรมแดนแม่สาย
รู้จักด่านพรมแดนเชียงแสน
รู้จักด่านพรมแดนเชียงของ
รู้จักท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

ผู้เยี่ยมชม
 
 เริ่มนับ 21 ตุลาคม 2558   ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

   ข่าวจากกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

   ข่าวจากกรมประมง

   นานาเรื่องราวข่าวประมง


   ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 

นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการ Foodsafty
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (OSS)
ด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ด่านอาหารและยาแม่สาย
ด่านกักกันสัตว์เชียงราย
สำนักงานการค้าต่างประเทศเขต 6
ด่านตรวจพืชแม่สาย

   หน่วยงานประมงเชียงราย
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืด เขต 2 (เชียงราย)
สถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย
ศูนย์จักรกลประมงเขตเชียงราย

  หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
สยามรัฐ
มติชน
ไทยโพสต์

กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
สำนักข่าวไทย
บางกอกโพสต์
เดอะเนชั่น