เมนูหลัก
  หน้าหลักของหน่วยงาน
  ประวัติของหน่วยงาน
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ที่ตั้งของหน่วยงาน
  บุคคลากรของหน่วยงาน

   กิจกรรมของหน่วยงาน
  สถิติการนำเข้า - ส่งออก สัตว์น้ำ
  การตรวจสินค้า
  การดูงาน / เยี่ยมชม
  การประชุมผู้ประกอบการ
  กิจกรรมอื่นๆ

   ขั้นตอนและวิธีการ
  กฎ ระเบียบ ประกาศ
  ขั้นตอนการนำเข้า
  ขั้นตอนการส่งออก
เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ
 สัตว์น้ำมีชีวิต
 สัตว์น้ำไม่มีชีวิต

   ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำขออนุญาต ร.1/1
บัญชีแนบท้ายคำขออนุญาต
ตารางรายละเอียด
แบบคำขออนุญาตนำสัตว์น้ำ (แบบ ก.)
แบบขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
แบบขอยกเลิกการนำเข้า-ส่งออก
แบบหนังสือมอบอำนาจ 
จังหวัดตราดจัดประชุมพหุพาคีหามาตรการป้องกัน "โลมา"
         นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยถึงแนวทางป้องกันโลมาเสียชีวิตจากการทำประมง ว่า ได้รับรายงานจากประมง จังหวัดตราด แล้วว่าโลมาเสียชีวิตจากสาเหตุต่าง ๆ โดยเฉพาะการติดอวนของเรือประมงอวนลากคู่ที่เข้ามาทำประมงในพื้นที่ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ เมตร ทางจังหวัดเร่งรัดให้ประมงจังหวัดตราดประชุมพหุภาคี เพื่อให้ทุกฝ่ายหารือแนวทางป้องกันและปราบปรามเรือประมงที่ทำผิดกฎหมาย รวมถึงการทำประมงที่เป็นต้นเหตุให้โลมาเสียชีวิต
        นายกฤตภาส ศรีแสงขจร แกนนำกลุ่มรักษ์ทะเลน้อมเกล้า จังหวัดตราด กล่าวว่า การเสียชีวิตของโลมา ส่วนใหญ่มาจากเรือประมงอวนลากคู่ โลมามักจะเข้าไปกินปลาในอวน เมื่อเรือประมงลากอวนโลมาจะกระโดดออกจากอวน แต่บางครั้งโลมาออกจากอวนไม่ทันถูกอวนลากทำให้เสียชีวิต โลมาในทะเลจังหวัดตราด เป็นพันธุ์อิรวดีเป็นส่วนใหญ่ ส่วนโลมาพันธุ์ปากขวดมีจำนวนไม่มากนัก โดยเฉพาะบริเวณอ่าว ตำบลแหลมกลัด และ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีโลมาฝูงใหญ่ประมาณเกือบ ๑๐๐ ตัว อาศัยอยู่ นอกจากนี้ ยังมีที่บริเวณหน้าเกาะกูดอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ จำนวนโลมาเสียชีวิตในทะเลจังหวัดตราดล่าสุดเมื่อวันที่ ๒ กันยายนรวมแล้ว ๓๗ ตัว (ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน)

************************************